Procés i etapes

Seguidament es resumeixen les diferents etapes que estableix la legislació per a l’elaboració d’un POUM.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

AVANÇ DEL POUM (Ajuntament)

 • Aprovació  i activació del Programa de participació ciutadana
 • Definició del model de futur a partir de l’anàlisi d’alternatives.
 • Elaboració de l’informe ambiental preliminar.

CONSULTES I PARTICIPACIÓ

 • L’avanç es remet a l’Oficina territorial d’avaluació ambiental de la Generalitat, la qual en sol·licita un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat, realitza consultes a d’altres administracions afectades i el posa a exposició pública durant 30 dies per recollir aportacions del públic interessat.
 • En el termini de 2 mesos la Generalitat emet un informe que fixa el marc per a l’avaluació ambiental i els criteris ambiental i territorials per al POUM.

APROVACIÓ INICIAL (Ajuntament)

 • Concreció de les propostes i presentació d’un document complet del POUM que incorpora: memòria, normativa, plànols d’ordenació, informe de sostenibilitat ambiental, avaluació de mobilitat, memòria social, etc.

INFORMACIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PRECEPTIUS

 • Tota la documentació del POUM se sotmet a informació pública durant un mínim de 45 dies perquè es pugui consultar i presentar-hi al·legacions.
 • El POUM es remet a les administracions afectades perquè emetin els informes preceptius.

APROVACIÓ PROVISIONAL (Ajuntament)

 • A partir dels informes de les administracions afectades i de les al·legacions rebudes de particulars i públic interessat s’esmena el document de POUM. Les al·legacions es responen de manera individualitzada i raonada.
 • S’afegeix a la documentació del POUM la memòria ambiental, que resumeix i estableix les conclusions del procés d’avaluació ambiental

SOL·LICITUD D'INFORMES

 • Si escau, es torna a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM s’adequa als seus requeriments.

APROVACIÓ DEFINITIVA (Comissió d'Urbanisme)

 • El POUM s’aprova per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona i, un cop publicat, entra en vigor i substitueix el pla anterior.

Un cop aprovat definitivament, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

1. Memòria descriptiva i justificativa del POUM
2. Plànols d’ordenació i d’informació
3. Normes urbanístiques
4. Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals
5. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions
6. Documentació d’avaluació ambiental
7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
8. Memòria social

Alhora, tot aquest procediment vindrà emmarcat per un procés de participació ciutadana que permetrà que tots els veïns i veïnes de Banyoles puguin prendre part en la definició de quin ha de ser el model de desenvolupament del municipi per als propers anys.