Participació ciutadana

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Banyoles, s’ha aprovat el Programa de participació ciutadana per al procés de revisió del POUM. El programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en l’elaboració del nou POUM.

 

Els òrgans de participació

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit tres òrgans de participació:

1.

Comissió de Seguiment, encarregada del seguiment continu del POUM per part dels representants polítics electes amb representació a l’Ajuntament i els diferents tècnics encarregats de la redacció del POUM.

2.

El Fòrum Ciutadà, Serà el principal òrgan de participació, consulta i informació a la ciutadania en relació a la redacció del nou POUM. Serà un fòrum obert a tot aquell que hi vulgui
TB0-114 assistir però al qual s’hi convidarà de manera específica a representants dels Consells de Barri, dels Consells sectorials i de les diverses entitats existents al municipi.

3.

El Fòrum virtual: Aquest serà l’àmbit de participació telemàtica (no presencial) que haurà de permetre la integració en el procés de totes aquelles persones que no puguin assistir presencialment a les reunions del Fòrum ciutadà. Es vehicularà a través de diversos mitjans vinculats a aquesta web (bústia ciutadana, enquesta, mur d’opinió).

Paral·lelament a aquests òrgans de participació, es crearà una enquesta accessible des d’aquesta web per a  que qualsevol ciutadà pugui donar la seva opinió sobre la realitat de la ciutat de Banyoles i sobre les principals àrees en que hauria d’actuar el POUM.

D’altra banda, durant les diferents fases d’elaboració del POUM, i a partir de diversos mitjans i canals de comunicació, es donarà a conèixer a tota la ciutadania quina és l’evolució del procés de redacció del pla.

 

Esquema del procés de participació ciutadana

Paral·lelament a les diferents fases de tramitació i d’elaboració del POUM, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Accedint a l’apartat d’actualitat de la web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació o d’informació sobre el POUM.

Informació i participació en la WEB del POUM

AVANÇ DEL POUM (Ajuntament)

  • Fòrum ciutadà: 3 sessions temàtiques obertes a tota la ciutadania de diagnosi i discusió d’alternatives.
  • Comissió de Seguiment: reunions periòdiques per analitzar les propostes plantejades per l’equip redactor

CONSULTES I PARTICIPACIÓ

  • L’avanç es remet a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del  Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual el posa a exposició pública durant 30 dies a la seva web per recollir aportacions del públic interessat i elaborar el document de referència.
  • Exposició del document a la web del POUM i a l’Ajuntament per a que la ciutadania pugui fer les aportacions que consideri necessàries.

APROVACIÓ INICIAL (Ajuntament)

  • Comissió de Seguiment: reunió per informar de la proposta del pla que se sotmetrà a aprovació inicial.

INFORMACIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PRECEPTIUS

  • Fòrum ciutadà: sessió explicativa de la proposta de POUM que s’ha aprovat inicialment i del procés d’informació pública que s’inicia.
  • Tota la documentació del POUM se sotmet a informació pública durant un mínim de 45 dies perquè es pugui consultar i presentar-hi al·legacions.

APROVACIÓ PROVISIONAL (Ajuntament)

  • Valoració de les al·legacions i proposta de resolució de manera individualitzada i raonada.
  • Comissió de Seguiment: reunió per informar de la proposta del POUM que se sotmetrà a aprovació provisional.