Què és un POUM?

Un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació urbanística del territori que permetrà esbossar el futur del municipi de Banyoles.

El POUM ha d’ordenar el creixement i millorar la imatge del municipi, els serveis i els equipaments, així com, l’espai públic, els espais verds, i també definir el model de mobilitat local i fixar les bases del model econòmic del municipi. Al POUM, en definitiva, li correspondrà dibuixar el Banyoles que volem per a les generacions futures.

Així doncs, l’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Banyoles, a partir de la definició d’un model que tingui en compte:

1.
La utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable
2.
Les necessitats socials i econòmiques del municipi
3.
La protecció del medi ambient
4.
La protecció del patrimoni cultural