Surt a licitació la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles i redacció i elaboració dels diferents documents per a l’aprovació del POUM.

  • 08/04/2016
Surt a licitació la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles i redacció i elaboració dels diferents documents per a l’aprovació del POUM.

Un cop redactat l’avanç del POUM per part de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, s’ha convocat un concurs públic per a la redacció de les posteriors fases del POUM. 

Per tal de prosseguir amb els treballs de redacció del POUM, del qual es va aprovar l’avanç en data 29/09/2014, l’Ajuntament ha convocat un concurs obert per tal de que diferents equips redactors puguin presentar les seves propostes per a la redacció de les següents fases.

Tal com s’explica en l’apartat “Procés i etapes” d’aquest web, aquestes fases corresponen a la redacció de la documentació necessària per a l’aprovació inicial, l’aprovació provisional i l’aprovació definitiva del POUM.

L’accés públic al perfil del contractant propi de l’òrgan de contractació es realitza a través de la seu electrònica. En aquest enllaç es disposa de tota la informació relacionada amb aquest procediment de contractació. La data límit que tenen els equips redactors per a la presentació de les seves propostes és el dilluns 18 d’abril de 2016.

A partir dels terminis previstos en l’apartat 21 del plec de clàusules administratives, està previst que es conegui l’equip adjudicatari del contracte a finals de maig del 2016, si bé el termini màxim és de 2 mesos a comptar des del dia següent de l’obertura de les proposicions (previst pel 19 d’abril de 2016).

L’objectiu principal dels treballs a contractar serà determinar, per a un horitzó temporal de dos sexennis, prorrogable a un tercer, de quina forma el municipi ha de cobrir les seves necessitats de creixement, en població, activitat econòmica i habitatges, i com ho fa en termes de qualitat de vida, sostenibilitat social, ambiental i econòmica, i des d’una consciència clara del valor patrimonial del seu territori i del paisatge.