S’inicien els treballs per a la redacció dels documents del POUM per a la seva aprovació inicial

  • 04/10/2016
S’inicien els treballs per a la redacció dels documents del POUM per a la seva aprovació inicial

Després de la realització d’un procediment obert per a la contractació dels serveis, aquests han estat adjudicats a l’empresa Font-Viñolas S.L.P

Després dels treballs de redacció dels documents d’avanç, redactats per part de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i de la recollida dels diferents informes sectorials, es va obrir un concurs obert (aprovat per  la Junta de Govern en data 08/02/2016) per a la redacció de les fases posteriors de la redacció de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles.

Vistes les actes de les reunions de la Mesa de contractació dels esmentats serveis de 30/06/2016 i de 02/08/2016,  es proposa a la Junta de Govern Local l’adjudicació del contracte de serveis de redacció de la revisió del POUM de Banyoles a l’empresa Font-Viñolas Arquitectes, S.L.P, en resultar l’oferta econòmicament mes avantatjosa per a la Corporació Municipal i ajustar-se al que disposa el Plec de clàusules particulars regulador del referit contracte.

A partir d’aquest moment s’iniciaran, doncs, els treballs de redacció de les següents fases de tramitació de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles ( POUM), començant aquest mes d’octubre els treballs per a la redacció de la documentació a sotmetre a aprovació inicial, tal com es descriu en l’apartat procés i etapes d’aquest web.

Us anirem informant dels avenços en la tramitació a través d’aquest web i del canal del twitter específic del POUM de Banyoles.